JavaでAES暗号化サンプル


※上記の広告は60日以上更新のないWIKIに表示されています。更新することで広告が下部へ移動します。

AES暗号化して、Base64で文字列化する場合の話

キー

public static final String ENCRYPT_KEY = "1234567890123456";
public static final String ENCRYPT_IV = "abcdefghijklmnop";

暗号


/**
* 暗号化メソッド
*
* @param text 暗号化する文字列
* @return 暗号化文字列
*/
public static String encrypt(String text) {
	// 変数初期化
	String strResult = null;

	try {
		// 文字列をバイト配列へ変換
		byte[] byteText = text.getBytes("UTF-8");

		// 暗号化キーと初期化ベクトルをバイト配列へ変換
		byte[] byteKey = ENCRYPT_KEY.getBytes("UTF-8");
		byte[] byteIv = ENCRYPT_IV.getBytes("UTF-8");

		// 暗号化キーと初期化ベクトルのオブジェクト生成
		SecretKeySpec key = new SecretKeySpec(byteKey, "AES");
		IvParameterSpec iv = new IvParameterSpec(byteIv);

		// Cipherオブジェクト生成
		Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS7Padding");

		// Cipherオブジェクトの初期化
		cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key, iv);

		// 暗号化の結果格納
		byte[] byteResult = cipher.doFinal(byteText);

		// Base64へエンコード
		strResult = Base64.encodeBase64String(byteResult);

	} catch (Exception e) {
		e.printStackTrace();
	}

	// 暗号化文字列を返却
	return strResult;
}

復号

/**
 * 復号化メソッド
 *
 * @param text 復号化する文字列
 * @return 復号化文字列
 */
public static String decrypt(String text) {
	// 変数初期化
	String strResult = null;

	try {
		// Base64をデコード
		byte[] byteText = Base64.decodeBase64(text);

		// 暗号化キーと初期化ベクトルをバイト配列へ変換
		byte[] byteKey = ENCRYPT_KEY.getBytes("UTF-8");
		byte[] byteIv = ENCRYPT_IV.getBytes("UTF-8");

		// 復号化キーと初期化ベクトルのオブジェクト生成
		SecretKeySpec key = new SecretKeySpec(byteKey, "AES");
		IvParameterSpec iv = new IvParameterSpec(byteIv);

		// Cipherオブジェクト生成
		Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");

		// Cipherオブジェクトの初期化
		cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key, iv);

		// 復号化の結果格納
		byte[] byteResult = cipher.doFinal(byteText);

		// バイト配列を文字列へ変換
		strResult = new String(byteResult, "UTF-8");

	} catch (Exception e) {
		e.printStackTrace();
	}

	// 復号化文字列を返却
	return strResult;
}